Perşembe, Ağustos 04, 2011

YENİ DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ

23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli taşınır
kültür ve tabiat varlıklarına sahip olanlar ile
koleksiyoncuların uymaları zorunlu usul ve esaslar ile bunların
gözetim ve denetim ilkelerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, korunması gerekli taşınır kültür ve
tabiat varlıkları ile bunlara sahip olanları ve koleksiyoncuları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 24
üncü, 26 ncı ve 30 uncu maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Envanterli taşınır kültür ve tabiat varlığı: Taşınır
kültür ve tabiat varlıklarının komisyonca değerlendirilmesi
sonucunda, koleksiyoncunun, envanter defterine kayıt ettiği taşınır
kültür ve tabiat varlıklarını,

c) İhtisas elemanı: Üniversitelerin konu ile ilgili
bölümlerinden mezun olmuş arkeolog, sanat tarihçisi,
tarihçi, etnolog, sümerolog, hititolog, antropolog, klasik
ve şark dilleri filologlarını,
ç) Kanun: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

d) Koleksiyon: Bu Yönetmelikte belirtilen şartlarda
sınıflandırılan, saklanan korunması gerekli taşınır kültür ve
tabiat varlıklarından oluşan grubu,

e) Koleksiyoncu: Kültürel ve doğal mirasın taşınabilir
özellikteki yapıtlarının mevzuat çerçevesinde
toplanması, arşivlenmesi, korunması, bilimsel yayınlarla tanıtılarak
yayınlanması ve sergilemesini gerçekleştiren kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri,

f) Komisyon: 6, 7, 8, 10, 11, 14 ve 15 inci maddeler uyarınca,
koleksiyoncuları ve koleksiyonlarında yer alan taşınır kültür
ve tabiat varlıklarının durumunu incelemek ve değerlendirmek üzere
müze müdürünün başkanlığında, varsa müze
müdür yardımcısı ile müze ihtisas elemanlarından
oluşacak en az üç kişilik komisyonu,

g) Müze: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğüne bağlı müzeleri,

ğ) Özel müze: Kanunun 26 ncı maddesi gereğince
düzenlenen 22/1/1984 tarihli ve 18289 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Özel Müzeler ve Denetimleri
Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlık onayı ile açılan
müzeleri,

h) Tasnif: Taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, korunması
gerekli olanlar arasından müzelere alınacaklar ile
alınmayacakların ayrımını,

ı) Taşınır kültür ve tabiat varlığı: Kanunun 23
üncü maddesinde belirtilen korunması gerekli varlıkları,

i) Tescil: Taşınır
kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere alınanların
müze envanter defterine kaydı ile müzelere alınmayanların
koleksiyoncu envanter defterine kayıt yolu ile belgelendirilmesi ve
envanter listelerinin birer nüshalarının müze arşivlerinde
muhafaza edilmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Koleksiyonculuk ve Denetim

Başvuru

MADDE 5 –
(1) Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi
almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze
müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve
belgelerle başvuruda bulunur:
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) İkametgâh beyanı,
c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı,
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,
d) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,

e) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat
varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon
izin belgesi almak için birinci fıkradaki belgelere ek olarak,
koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi
istenir.
İnceleme ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Başvuru üzerine, bu Yönetmelik hükümlerine göre;

a) Koleksiyonun bulunduğu veya bulundurulacağı yerin taşınır
kültür ve tabiat varlıklarının muhafazasına uygun olup
olmadığı,
b) Her türlü güvenlik tedbirinin alınıp alınmadığı,
c) Başvuruda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği,
ç) Koleksiyonculuk yapıp yapamayacağı,
hususları komisyon tarafından incelenir.

(2) Komisyon birinci fıkrada belirtilen hususları bizzat yapabileceği
gibi, görevlendireceği en az iki müze ihtisas elemanının
tespitine göre de değerlendirme yapabilir. Komisyonun yaptığı
inceleme ve değerlendirme sonucunda, durumun olumlu bulunması halinde,
nitelikleri Bakanlıkça tespit edilen koleksiyon izin belgesi,
ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunun ibraz
edilmesi üzerine müze müdürlüğü
tarafından verilir. Koleksiyoncu koleksiyon izin belgesini
koleksiyonunu bulunduracağı adreste görünür bir yere
asar. Verilen belgenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir ve
konu hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

(3) Kültür varlığı ticareti yapanlar, özel müze
sahipleri ve Bakanlık personeli, korunması gerekli taşınır
kültür ve tabiat varlığı koleksiyonculuğu yapamaz.
Koleksiyoncu birden fazla koleksiyon izin belgesi alamaz.
Envanter kaydı
MADDE 7 –
(1) Komisyon gerekli görürse, koleksiyoncuya ait taşınır
kültür ve tabiat varlıklarının envanter defterine sağlıklı
bir şekilde kaydedilebilmesi için koleksiyoncudan ihtisas
elemanı görevlendirilmesini ister. Koleksiyoncu, görev
yapacak ihtisas elemanının kimlik bilgilerini, özgeçmişini
ve noter onaylı sözleşmesini müzeye verir. Bu ihtisas
elemanlarının müze müdürlüklerinden yeterlilik
belgesi almaları zorunludur.

(2) Koleksiyona dahil edilecek taşınır kültür ve tabiat
varlıkları, müze müdürlüğünce verilecek iki
adet envanter defterine müze ihtisas elemanlarının gözetimi
altında koleksiyoncu tarafından kaydedilir. Kayıt anında taşınır
kültür ve tabiat varlıklarının elde ediliş şekli, dönemi
ve fiziki tanımlaması belirtilir. Taşınır kültür ve tabiat
varlıklarının sahiplerince usulüne uygun şekilde
çektirdikleri fotoğraflarını da ihtiva eden bu envanter
defterinin bir adedi müzede saklanır. Belgelendirilerek
koleksiyona sonradan ilave edilen taşınır kültür ve tabiat
varlıkları otuz gün içinde her iki envanter defterinin
devam eden sıra numarasına uyularak usulüne göre kaydedilir.
Bir envanter numarasına birden fazla kültür ve tabiat varlığı
kaydedilemez.

(3) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunlara ait
parçalar koleksiyona dahil edilemez ve envanter defterine
kaydedilemez.
Denetim ve gözetim
MADDE 8 –
(1) Koleksiyoncular, denetim yönünden bağlı bulundukları
müze müdürü veya görevlendireceği müze
ihtisas elemanları tarafından, yılda en az bir defa denetlenir.
Koleksiyoncu, denetimin sağlanmasından varsa görevli ihtisas
elemanı ile birlikte sorumludur. Bu denetlemelerde, taşınır
kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı ve güvenliği ile
ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı, envanter defterine kaydedilmeyen
taşınır kültür ve tabiat varlığı bulunup bulunmadığı ve
koleksiyonda noksanlık olup olmadığı gibi hususlar incelenir. Taşınır
kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı, muhafazası ve
güvenliği ile ilgili şartlar yerine getirilmemiş ise tespiti
yapılan aksaklıklar otuz gün içerisinde koleksiyoncu
tarafından giderilir. Denetim esnasında belirlenen aksaklıkların
süresi içerisinde giderilmesi koleksiyoncunun, bunların
takibi de müze müdürlüğünün
sorumluluğundadır. Denetleme raporunun bir nüshası koleksiyoncuya
verilir, bir nüshası ilgili müze
müdürlüğünde saklanır ve bir nüshası ise
Bakanlığa gönderilir.

(2) Koleksiyoncuya ait bir kültür ve tabiat varlığının
kaybolması, çalınması ve zarar görmesi halinde, durum
derhal ilgili mercilere ve ilgili müze
müdürlüğüne belgeleri ile bildirilir. Müze
müdürlüğünce gerekli inceleme yaptırılır. Yapılan
inceleme sonucunda, taşınır kültür ve tabiat varlığının
kaybolması, çalınması veya zarar görmesi gibi durumlarda
koleksiyoncunun ihmali olduğu kanaatine varılması halinde, koleksiyon
izin belgesinin iptali ve koleksiyoncu hakkında Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulması hususu komisyon tarafından
değerlendirilir.

(3) Taşınır kültür ve tabiat varlığının kaybı,
çalınması veya zarar görmesi halinde Bakanlık onayı ile
envanter kaydında gerekli düzenleme yapılır ve komisyonca tespit
edilen bedel koleksiyoncudan tazmin edilir.

(4) Koleksiyoncular; yurt dışında bulunmaları veya başka bir nedenle
denetimin yapılmasına engel durumlarının bulunması halinde, bağlı
oldukları müze müdürlüğüne haber vererek,
yerlerine koleksiyonundaki taşınır kültür ve tabiat
varlıklarından sorumlu olacak bir vekili noter aracılığı ile tayin
ederler.
El değiştirme
MADDE 9 –
(1) Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü taşınır
kültür ve tabiat varlığını on beş gün önce bağlı
olduğu müze müdürlüğüne haber vermek şartı ile
kendi aralarında değiştirebilir, Bakanlık denetimindeki özel
müzelere ve koleksiyonculara devredebilir veya öncelik
Bakanlığa ait olmak üzere satabilirler.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel
kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları
müzayedelerdeki satışlara konu olan koleksiyonları,
müzayedede satılacağını ilan etmeden otuz gün önce
müze müdürlüklerine haber vermeye ve
göstermeye mecburdurlar. Bu koleksiyonlar hakkında, 20/4/2009
tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak işlem yapılır. Bunlardan hazineye
intikal etmiş olup da müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu
görülenler, 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği
hükümlerine göre Bakanlığa devredilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler
satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları
müzayedelerdeki satışa konu olan askeri tarihimize ait silah ve
malzeme koleksiyonlarını Genelkurmay Başkanlığına bildirmeye ve
göstermeye mecburdurlar. Bu kültür varlıklarından
hazineye intikal etmiş olup askeri müzelerin koleksiyonlarına
girmesi lüzumlu görülenler Taşınır Mal Yönetmeliği
hükümlerine göre Milli Savunma Bakanlığına
devredilir.
Veraset yoluyla intikal

MADDE 10 –
(1) Koleksiyonculuk yapan şahsın ölümü halinde
koleksiyon mirasçılarına intikal eder. Koleksiyonun
güvenliğinden mirasçılar sorumludur. Bu sorumluluk,
koleksiyonculuğa devam etmek isteyen mirasçılara yeni koleksiyon
izin belgesi düzenlenene kadar devam eder. Mirasçılar,
durumu veraset ilamı ile birlikte dört ay içerisinde ilgili
müze müdürlüğüne bildirir. Mirasçılar
koleksiyonculuğa devam etmek istedikleri takdirde bu Yönetmelik
esaslarına göre yeniden izin almak zorundadır. Yeni koleksiyon
izin belgesi düzenlenene kadar, komisyon tarafından gerekli
görülmesi durumunda taşınır kültür ve tabiat
varlıkları yediemin olarak müze müdürlüğünde
muhafaza edilir. Koleksiyon, koleksiyonculuğa devam etmek isteyen
mirasçılar arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre taksim edilebilir. Taksim sırasında
koleksiyonun bütünlüğü bozulamaz, birbirini
tamamlayan taşınır kültür ve tabiat varlıklarından oluşan
takımlar bölünemez.

(2) Koleksiyonculuğa devam etmek istemeyen mirasçıların
ellerindeki kültür ve tabiat varlıklarının satış veya
devirleri 14 üncü madde hükümleri doğrultusunda
yapılır.

(3) Koleksiyoncu adına envanter defterine kayıtlı olup da
koleksiyoncunun borcu nedeniyle haczedilen taşınır kültür ve
tabiat varlıkları, icra müdürlüğünün satış
kararı üzerine ilgili müze müdürlüğüne
haber vermek şartıyla ve önceliği Bakanlığa ait olmak üzere
başka koleksiyonculara ve özel müzelere
satılabilir.
Yer değiştirme
MADDE 11 –
(1) Koleksiyoncu, taşınır kültür ve tabiat varlıklarını
koleksiyon izin belgesinde gösterilen yerin dışında bulunduramaz.
Ancak, gösterilen yerin dışında komisyonun uygun
görüşü doğrultusunda aynı il sınırları içinde
ilave bir yerde daha bulundurabilir.

(2) Koleksiyonunun yerini değiştirmek isteyen koleksiyoncu, bağlı
olduğu müze müdürlüğünden yazı ile izin ister,
müze müdürlüğü otuz gün içinde yer
değişikliğini değerlendirerek koleksiyoncuya bildirir. Müze
müdürlüğünün izni olmadan yer değişikliği
yapılamaz. Adres değişikliği yapıldıktan sonra koleksiyon izin belgesi
Yönetmelik hükümlerine göre yeniden
düzenlenerek bir nüshası otuz gün içinde
Bakanlığa gönderilir.
Sergileme
MADDE 12 –
(1) Koleksiyoncuların koleksiyonlarını ziyarete açık bir yerde
geçici olarak sergilemesi, sergi süresinin belirtilmesi ve
denetim yönünden bağlı bulunduğu müze
müdürlüğünün uygun görmesi halinde il
sınırları içinde valilik onayına, il sınırları dışında ise o ile
bağlı müze müdürlüğünün uygun
görüşü doğrultusunda Bakanlık onayına bağlıdır. Serginin
her türlü güvenliğinden koleksiyoncu sorumludur. Yurt
dışında yapılacak geçici sergilemelerde Kanunun 32 nci maddesi
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yurt dışından koleksiyon getirme

MADDE 13 –
(1) Yurt dışından koleksiyon getirmek serbesttir. Kültür ve
tabiat varlıklarından oluşan koleksiyon getirenler, varlıkların her
birinin niteliklerini, orijinlerini ve gümrük kodlarını
belirten fotoğraflı envanter listesini veya uluslararası standarda
uygun ihraç izin belgesinin bir nüshasını Bakanlığa vermek
zorundadırlar. Bu şekilde giren varlıklar beyan listesine veya
ihraç izin belgesine uygun olarak yurt dışına
çıkarılabilir.

(2) Kanun hükümlerine göre korunması gerekli
kültür ve tabiat varlıkları edinenler bunları yurt dışına
çıkaramazlar.

(3) Yurt dışından getirilen koleksiyonlar öncelikle Bakanlığa
bağlı müzelere bağışlanabilir veya satılabilir. Bakanlığa bağlı
müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat
varlıkları başka koleksiyonculara ve özel müzelere
satılabilir veya devredilebilir.
Koleksiyonculuktan vazgeçme
MADDE 14 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre, koleksiyonculuktan
vazgeçmek isteyenler, bağlı oldukları müze
müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak müzelik
değerdeki kültür ve tabiat varlıklarının bağış veya satış
yoluyla müzelere mal edilmesini isteyebilir. Müzelerce,
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkındaki Yönetmelik
hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Bakanlığa bağlı müzelerce satın alınmayan taşınır
kültür ve tabiat varlıkları Bakanlık denetimindeki özel
müzelere veya koleksiyonculara satılabilir veya devredilebilir.
Komisyon tarafından gerekli görülmesi durumunda bu taşınır
kültür varlıkları satın alınıncaya kadar yediemin olarak
müzede tutulur.
Koleksiyon izin belgesinin iptali
MADDE 15 – (1) Koleksiyon izin belgesi;

a) Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca belirlenen
yükümlülüklere aykırı olarak koleksiyonda belgesiz
kültür ve tabiat varlığı bulunduğunun tespit edilmesi,

b) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlığının zarar
görmesi halinde yedi gün içinde bağlı olduğu müze
müdürlüğüne, kaybı ve çalınması halinde ise
aynı gün kovuşturmaya yetkili makamlara bildirilmemesi ve bağlı
olduğu müze müdürlüğüne belge ibraz edilmemesi,

c) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlıklarına
kasıtlı olarak zarar verilmesi, bunların tahribine veya kaybına neden
olunması,

ç) Bir yıl içerisinde koleksiyonculuk faaliyetlerine
başlanmaması,

d) İlgili müzenin haberi olmadan koleksiyonda yer alan herhangi
bir kültür ve tabiat varlığının, koleksiyon izin belgesinde
belirtilen yerin dışında bulundurulması veya el değiştirmesi,

e) Denetimler sonunda koleksiyonun sağlığı ve güvenliği konusunda
önerilen önlemlerin verilen süre içinde
alınmaması,

f) Koleksiyoncunun haber verildiği halde ikinci kez ikametgâh
adresinde bulunmayıp kasıtlı olarak denetim ve gözetime engel
olması veya iki yıl üst üste denetim yapılması için
bağlı olduğu müze müdürlüğüne müracaatta
bulunmaması,

g) Envanter defterine kayıt edilmeden taşınır kültür ve
tabiat varlıklarının satışının veya devrinin yapılması,

ğ) Koleksiyoncunun, elinde bulunan taşınır kültür ve tabiat
varlığını bağlı olduğu müze müdürlüğünün
bilgisi dışında diğer müzelere sattığının tespit edilmesi,

h) Koleksiyoncunun, 5 inci maddede belirtilen hususlarda gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
ı) Koleksiyoncunun tüzel kişiliğinin sona ermesi,
hallerinde iptal edilir.

(2) Komisyon tarafından, koleksiyonculuk faaliyetleri esnasında bu
maddenin birinci fıkrasında sayılan hallerden herhangi biri veya birden
fazlasının tespit edilmesi durumunda koleksiyon izin belgesi müze
müdürlüğünün teklifi üzerine
Bakanlıkça iptal edilir. Bakanlık gerektiğinde bu yetkiyi
müze müdürlüklerine devredebilir.
Koleksiyonculuktan kendi isteği ile vazgeçmek isteyenlerin
koleksiyon izin belgeleri komisyon kararına gerek duyulmadan iptal
edilir. İptal işlemi İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(3) Koleksiyon izin belgesinin iptaline itiraz Bakanlığa yapılabilir.
Bakanlık itirazı değerlendirerek nihai kararı verir. Koleksiyon izin
belgesinin iptali sonucu koleksiyonda bulunan taşınır kültür
ve tabiat varlıkları hakkında, Korunması Gerekli Taşınır
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve
Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak işlem
yapılır.

(4) 14 üncü madde hükümleri hariç olmak
üzere koleksiyon izin belgesi iptal edilenler, hiçbir
şekilde yeni bir kültür ve tabiat varlığı edinemezler ve
yeniden koleksiyon izin belgesi alamazlar.

(5) Birinci fıkrada belirtilen hususlar dışında, 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 21/3/2007
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
hükümlerine dayanılarak koleksiyoncu hakkında soruşturma ve
kovuşturma başlanması halinde koleksiyonculuk faaliyetleri yargılama
sonuna kadar durdurulur. Koleksiyoncuların koleksiyonlarındaki
taşınır kültür ve tabiat varlıkları, envanter defterleri ve
koleksiyon izin belgeleri komisyon tarafından gerekli
görülmesi durumunda yediemin olarak ilgili müze
müdürlüğünce muhafaza edilir. Yargılama sonucunda
koleksiyoncunun hüküm giymesi halinde belgesi iptal edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1)
15/3/1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 –
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
hükümleri kapsamında koleksiyonculuk belgesi bulunan ve aynı
zamanda özel müze sahibi olan gerçek ve tüzel
kişilerin koleksiyon izin belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden itibaren bir yıl sonra iptal edilmiş sayılır. Bu durumdaki
koleksiyoncuların envanterlerinde bulunan taşınır kültür ve
tabiat varlıkları, istemeleri halinde sahibi oldukları özel
müzenin envanterine dahil edilebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder