Cuma, Eylül 02, 2011

define civcivli tavuk

İşaretçözümünde en önemli unsurlardan biri yapılan figürünözellikleridir Tek tavuk baktığı yön önemlidir. Baktığı yönde işaretlikaya varsa kayanın altına bak tümsek varsa burayı kazı çukur varsaçukuru kazı ipuçları bunlardır
Bazıinsanlar müjdesi tavuğun içindedir deseler inanmayın sakın kırmayın butür hatayı işlemeyiniz. Aslında defineye ait Bölge belirlemeişaretleridir. ve kesin definedir. Tavuk yalnız başına ya da yanındacivcivleriyle birlikte en çok kullanılan define motiflerinden biridir.Gerek yalnız başına tek tavuk ve gerekse beraberindeki yavruları mutlakdefinenin işaretidir. Bizans ve Ermeni kültürleri tarafından sıkçakullanılmıştır. Anlamları kavimlere göre değişmekle beraber genelmanadaki anlamları arayıcıyı büyük ölçüde yanıltmadan emaneteulaştıracaktır. Yeter ki daha önceden açılmış içindekiler alınmamışolsun.
Tavuk ve yanındaki civcivlerle ilgili figürlerin hangi anlamları taşıdıklarını şimdi maddeler halinde sıralayalım:
Öncelikleşunun bilinmesinde fayda vardır: Genellikle tek rakamlı gruplarduvarda çift rakamlı gruplar yerde kayada olur. Örneğin bir tavuk veyanında 5 yavrusu varsa bu çift gruptur yerde olur. Ya da bir tavukyanında 6 yavrusu varsa bu toplam 7 eder ve duvar kayadadır. Ancak buişin istisnası şudur: 1 tavuk ve yanında 7 civcivin olduğu durumlarçoğu kez duvar kayalarda bulunduğu gibi yere sabit yatay (yer)kayalarda da bulunabilmektedir. Tabii ki bu durumlarda definenin yerive şekli de farklı noktalarda aranması gerekmektedir. Şimdi bu genelbakıştan sonra tavuk ve civciv konusunun detaylarına girmeyeçalışalım:
*Yerde tek tavuk başı var ve başkaca hiçbir motif yoksa; bu kesinlikleyer altında mahzen var demektir. Ve genelde resim yerde ise resminaltıdır. Duvarda tek tavuk başı varsa ibik sayısı sayılır. Her ibik 72cm ya da 120 cm olarak gagası değil de tam tersi istikamette sayılır.Bu iki ayrı ölçünün sebebi farklı medeniyetlerin bu ölçülerikullanmasıdır. Örnek vermek gerekirse 3 ibikli bir tavuk resmi önce 72cm ile ölçülür. Bu mesafede çukur veya tümsek ya da taş tuğla kapakaranır. Bu mesafe 2.16 m yapar. Şayet burada bir boşluk tespitiyapılamazsa bu kez 3 x 120 hesabıyla 3.60 m. mesafede bir işaretaranır. Bu tip boşlukları dedektör ve çubuklar rahatlıkla bulabildiğigibi üzerinde zıplayarak da çoğu kez ses ve sarsıntıdan da boşluktespiti yapılabilir.
*Duvarkayada tavuk bir bütün halde resmedilmiş ve şekillendirilmiş ise resminbulunduğu kaya uzaktan bakıldığında tamamen bir tavuk heykeliniandırır. Bunun için iyi bir gözlem yapmak gerekir. Başka yerde tavukaranmaz. Kayanın kendisi zaten tavuktur. Bu taktirde tavuğun kayabiçiminde gagası tespit edilir ve baktığı istikamette altında defineolabilecek taş aranır. Bu taşlar küçük ve büyük olabilir.
*Tek kabartma tavuk bazen boynunda çan taşıyan inek gibi müjde ilebeslenmiş olabilir. Bazen de tek tavuk içinden harita çıkabilmektedir.
*Tavuk ve çevresine serpiştirilmiş muhtelif sayıdaki civcivlerkesinlikle aile mezarıdır. Civciv sayısınca orada mezar aramak gerekir.Yine tavuk resminin ya da tavuk şekli verilmiş büyük kayanın etrafındacivciv sayısı kadar irili ufaklı taş kayalar vardır ve çevrede bukayalar yatmaktadır. Emanetler parça halinde bu taşların altındabulunmaktadır. Bu tip defineler çok derinde olmaz ve kaya taşların tamaltında bulundurulur.
*Tavuğun bulunduğu yerde yedi dizili civciv bazen yokmuş gibigörünebilir. Ancak bunlar ışık oyunuyla ya da güneşin yansıtacağıışığın belirlenmiş saatine hesaplanarak yapılmış olabilir. Bu tipgizlemeler Anadolu’da çok yerde bulunmaktadır. Örneğin Niğde’de bulunanSungur Bey Camiinin cümle kapısının iki yanında ve sütun başlığımotifiyle işlenen kapı lambasında saçları örgülü iki adet genç kızresmi vardır. Bu iki kabartmalı resim ancak sabah güneş doğmasıesnasında ve belli bir saat dilimi içinde görülür. Güneşin yönkaybetmesiyle birlikte bir siluet halinde daha sonra silikleşir. Bu tipdurumlarda civcivlerin ortaya çıkması için tavuğun işlendiği kayayagüneşin dik vurduğu an tespit edilerek bir saat öncesi ve sonrasındakaya üzerinde gözlem yapılır. Ya da mümkün oluyorsa tek tavuğun etrafısu ile ıslatılır. Bu işlem sonucunda ortaya civcivler ya da değişik birbaşka işaret veya işaretler çıkabilir. Bu takdirde çıkan işaretinölçüleri çok önemlidir. Arama buna göre yapılmalıdır.
*Tavuk peşinde sıra ile dizili civcivler varsa burası kapalı mezarolabilir. Bu tip kapalı mezarlar bir tünel ya da dehlizin girişi olarakdüşünülebilir. Dehlizin devamında civciv sayısı kadar mezar ya dadağıtılıp serpiştirilmiş emanet vardır.
*Tek civciv tavuğun sol kanadı altında ise; motifli kayanın hemenaltında mutlak mezar bulunmaktadır. Bu tür mezarlar boş değildir.
*Tek civciv tavuğun sağ kanadı altında ise; kayanın motifli yüzünebakılmaz. Diğer (arka) yüzünde yine kayanın dibinde ya da altında birmezar bulunmaktadır. Bunun müjdesi olmaz. Yalnızca mezara bakılacaktır.
*Civciv var; tavuk yoksa tavuk aranmaz. Çünkü kayanın kendisi tavuktur.Serpiştirilmiş sabit gibi görünen ama sabit olmayan bir iki kişininzorlamasıyla kaldırılabilecek taşların altı doludur. Bunlara dikkatedilmesi gerekir.
*Yemlenen tavukta tavuğa yem veren insan aslında motif olarak resminhemen yakınında üstü sivri alt tarafı genişleyen kayadır. Dikkatli birbakış; bu kayanın adeta bir tavuğa yem atmakta olduğunu görecektir.Burada çok iyi bir gözlem gerekir. Adamın yemlediği yüzde civciv sayısıkadar küçük yapılı yerde yatan taşlar vardır. Bunlar civcivebenzetilir. Para bu taşların altındadır.
*Mağara içindeki civcivli tavuk ayrı anlam taşır. Bu tür mağaranıngirişi dışarıdadır. Tavuğun giriş kapısı günümüzdeki kümeslerdegörüleceği üzere kümese insan girişi için yapılan büyük kapının altınaya da yanına yapılan küçücük bir kapıdır. Öyleyse mağara içinde detavuk ve civciv bulunursa bu mantık akıldan çıkarılmayacaktır. Buemanet mağaranın içindedir. Çünkü tavuğun folluğu kümes içinde veköşededir. Buradaki para da böyledir. Ancak derinlik fazla olabilir. (2m. civarıdır.)
*Mağara içindeki tavukla beraber bir veya birkaç civciv varsa vebunlardan birisi kafasını arkaya çevirmişse bu yüzde yüz ikinci birmağara girişinin varlığına işarettir. Tavuğun yönüne bu durumdakesinlikle bakılmaz. Girişi bulmak için bir su kanalı oymasıbulunabilir. Mağara duvarlarında çok dikkatli bir gözlem yapılmalı. Enufak bir detay bile gözden uzak tutulmamalıdır.
Buşekil girişler iki şekilde kapatılmıştır: birincisi horasanuygulamasıdır. Eğer böyleyse burada bir açıklama ile okuyucuya birkolaylık gösterelim; Sabit ve yerli duvarlardan horasanlı duvarı ayırtetmek için bazen tokmak ve çekiç kullanırız. Kullanılacak çekiç aslademir olmamalı tahta çekiç (küçük balyoz) kullanılmalıdır. Çünkühorasanlı ve sabit kaya üzerine yapılacak vurgularda ikisininçıkaracağı ses çok farklıdır. En ideal olanı tahtadan mamul bir çekiçya da balyozun kullanılmasıdır.
İkinciside yumruk büyüklüğünde taşlar bildiğimiz harç benzeri karışımlaörülmüş ve üstü Horasanlaşmış mağara duvarlarının tabii halineuydurulmuştur. Burada da yine işaretlerinden yola çıkılarak horasanlıgirişin bulunması gerekir. Bu da genellikle bir su kanalı gibi 1-2parmak genişliğinde oyulmuş şeridin başlangıç ya da bitiş noktasıdır.
Bumağara içindeki arayış içindir. Dışarıdaki girişin bulunması içindeyine aynı yolla hareket edilir. İçine su döküldüğünce akacak gibi olanmağaranın dışındaki bir su yolu bu giriş kapısını bize verecektir. Buoymalar bazen çatallı olabilir. En sağlıklı yol böyle bir su yolubulunursa bunu en yüksek noktasından çok yavaş bir biçimde yeteri kadarsu dökülerek suyun takip ettiği yolun bulunmasıdır. Gözle takipyanıltabilir. Çünkü oyulan su yolu alt eteklereinerken bilinçli olarak çatallandırılmış ve aldatıcı görünümkazandırılmıştır. Su ise buradaki gerçek yolu takip edecek ve girişigösterecektir.
*Sırtında civciv taşıyan tavuk varsa; civcivde kafasının dönüklüğününolup olmadığına bakılır. Yoksa 50 metreyi geçmeden ileri istikamettekafa ya da bütün tavuk şekli verilmiş bir kaya aranacaktır.
Başı geriye ya da yana çevrilmişse o istikamette aynı şekilde bakılır.
Tavuk ve civciv konusunda şu bilgileri de göz önünde tutunuz:
• Sırttaki tek civcivde müjde olabilir.
• Sırttaki tek civcivde harita olabilir.
• Sırttaki tek civcivli tavuğun çevresi ıslatılırsa kuru iken görülmeyen ek işaretler meydana çıkabilir.
• 7 civcivli tavuğun ibiği varsa 2-25 metre civarında müjdesi olabilir.
•7 civcivli tavuğun anaparası 7 adettir. Ya da çevredeki 3-5 kişininancak devirebileceği kadar büyük çaptaki yerde yatan kayaların altınaserpiştirilmiştir. Bu mantık kavimlere göre değişmektedir.
• Tavuk ve civciv sembolleri düz tarla kenarlarında kaya üzerindedir.
•Define SembolündeTavuğun üst gagası uzun alt gaga kısa ise emanettavuğun baktığı istikamette (50m den az) dir. Şayet alt gaga uzun üstgaga kısa ise o takdirde yine 50 m.den az bir mesafede ve geritarafındadır.

-Kafası kesik tavuk için kesilen kafanın 15 metre içinde bulunması ve o bölgenin araştırılması önerilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder