Pazartesi, Temmuz 25, 2011

roma alfabesi ve türkçe karşılığı

Yunanca

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Yunanca
Ελληνικά Eliniká'
Konuşulduğu ülkelerYunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Güney Afrika Cumhuriyeti
Konuşan kişi sayısı13 milyon[1]
Sıralama61[kaynak belirtilmeli]
Dil grubu sınıflandırmasıHint-Avrupa dil ailesi
Proto-Grek
Yunanca
Resmî durum
Resmî dil olduğu ülkelerYunanistan Yunanistan
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti
Avrupa Birliği Avrupa Birliği
Azınlık dili olarak tanındığı yerler:
Dili düzenleyen kurum-
AlfabeYunan abecesi
Dil kodları
ISO 639-1el
ISO 639-2gre (B)
Not: Bu sayfa Unicode ile kodlanmış UFA fonetik sembolleri kullanıyor olabilir.
Yardım için VP:UFA sayfasına bakınız.
Vikipedi'nin Yunanca sürümü
Ayrıca bakınız: DilDil aileleri
Yunanca veya Yunan Dili, (Yunanca: Ελληνικά veya Eλληνική γλώσσα bu ses hakkında Eliniki Glosa ) Yunanistan'ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmî dilidir. 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir.[kaynak belirtilmeli] Hint-Avrupa dil ailesinde kendi başına bir kol oluşturur. Bazı dilbilimciler; Yunanca ve Ermeniceyi Hint-Avrupa dil ailesi içinde Greko-Grabar olarak bir üst grupta birleştirir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan Alfabesi kullanılarak yazılır.
Yunanca dünyada, çoğunluğu Yunanistan'da olmakla beraber, Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık 13 milyon kişinin anadilidir.[1] Türkiye'de anadili Yunanca olan yaklaşık 2.500 Rum olduğu tahmin edilmektedir. Bunların hemen hemen hepsi İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşar. Bunun yanında 15 ve 17. yüzyıllarda İslamlaşan Trabzonlu ahali tarafından konuşulmaktadır. 1965 nüfus sayımında 4,535 kişi anadilini Pontus lehçesi (Yunanca) olarak kaydetmişti.[kaynak belirtilmeli] Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye göç eden Yunanca (ya da Rumca) konuşan (konuşabilen) kayda değer Türk de vardır. Bunların da büyük bir kısmı Batı Anadolu ve Mersin yöresine yerleşmişlerdir.

Konu başlıkları

[gizle]

Tarihçe [değiştir]

Yunanca devamlı olarak kullanılmış ve tarihi tesbit edilmiş en eski dillerden biridir. Tarihin büyük bir kesiminin her devrinde önemli bir edebi eser verebilmiş sayılı dillerdendir. Yunancanın medeniyete, özellikle Avrupa ve Ortadoğu medeniyetlerine katkısı çok büyük olmuştur ve antikitenin ortaçağa ve günümüze bağlantısındaki aracı konumu dolayısıyla insanlık tarihinde en çok iz bırakmış dillerden biridir. Bu sebeple bilim, felsefe ve sanat terminolojisinde ve dünyanın diğer dilleri üzerinde Yunancanın etkisi çok görülür. Yunan dilinin tarihi gelişimi şu bölümlerden oluşur:
Miken Yunancası:
Dor istilası öncesi Yunancadır. Mora ve Girit bölgesinde konuşulmuş ve Finike alfabesi “Abjid”’den türetilen Lineer B ile yazılmıştır. Hint-Avrupa dillerinin Helen kolunun bilinen en eski dilidir.
Klasik Yunanca:
Dor istilası sonrasında Ege denizi’nin iki yanında konuşulan lehçelerin toplamıdır. Klasik Yunanca dört önemli lehçeye ayrılmaktaydı:
Dorik lehçe: Epir, Mora, Girit, Oniki Adalar, Bodrum-Gökova-Datça çevresinde
Aeolik lehçe: Teselya, Sporadlar ve Çanakkale-İzmir arası Batı Anadolu çevresinde
İyonya-Attika lehçesi: Atina çevresi (Attika), Euboia, Kikladlar ve İzmir-Güllük arası
Arkadya-Kıbrıs lehçesi: Merkezi Mora ve Kıbrıs
Helenistik Yunanca:
Atina’nın siyasi üstünlüğü sonucu bu dört lehçe Attika lehçesi çevresinde birleşmiş ve Koine (Kine) – Ortak dil oluşturulmuştur. Helenistik Yunanca antikitenin sonunda Makedonya’dan Hindistan’a kadar geniş bir coğrafyada konuşulmuş; Doğu Akdeniz havzasının, Ortadoğu’nun ve Kuzey Afrika’nın lingua-franca’sı haline gelmiştir. Yeni Ahit Yunancası da Roma İmparatorluğunun resmi dili olan yunanca da bu Ortak dildir.
Ortaçağ Yunancası:
Helenistik Yunanca’nın erken ortaçağdan itibaren Doğu Roma’nın halk diline dönüşmesi evresidir. Bütün Doğu Akdeniz havzasında, Karadeniz’in kuzeyi ve güneyinde, Ortadoğu’da “Rum - Romalı" denilen halkın gündelik dili haline gelmiştir.
Modern Yunanca:
Yunanistan'ın kurulmasıyla Devletin Resmi dili Kathareuousa ilan edildi. Bu dil Eski Klasik Yunanca’nın diriltilmeye çalışılmış bir haliydi. Okullar ve resmî dairelerde sadece bu diyalekt kullanıldı; ancak halk bu diyalekte yabancı olduğundan evlerde ve sokaklarda Halk Yunancası (Demotiki) konuşulmaya devam edildi.
Demotiki'de birtakım bozulmalar olunca 1964'de okullarda Demotiki'nin de okutulmasına izin verildi.
Bu çift dillilik 1976 yılına kadar devam etti. 1976'da Yunanistan’da çıkan bir kanun ile Kathareuousa devletin resmi dili olmaktan çıkartıldı ve Demotiki resmi dil haline getirildi böylece okul, resmî daire ve evlerde konuşulan dilin aynı olması sağlandı.
1982 yılında kabul edilen ikinci bir kanunla Politonik (Polytonic) sistem terk edilip Monotonik (Monotonic) sisteme geçilmiştir. Yani sözcük üzerlerinde vurgulu heceyi belirtmek için kullanılan aksan işaretleri üç çeşitten teke indirgenmiştir. Bu reform tutucu çevrelerce büyük bir tepkiyle karşılanmış ve "Yunanca'nın Katli" olarak yorumlanmıştır. Bugün dahi tutucu çevreler hala Politonik sistemi kullanmakta ısrar etmektedirler. Fakat gazete, dergi, medya ve devlet yeni düzeni sürdürmektedir.
Yunan ve Türk kültürünün yüzyıllarca içiçe olması, kültürler arasında büyük etkileşim yaratmıştır. Türkçe'deki meyve, sebze ve balıkçılık terimlerinin çoğu Yunanca'dan dilimize girmiştir. Birçok şehir ismi, denizcilik ile ilgili terimlerin çoğu Yunan kaynaklıdır. Bunun yanında Yunanca'da da Türkçe'den girmiş binlerce sözcük vardır.

Dilin başlıca lehçeleri [değiştir]

Yunanca (Δημοτική / Dimotiki) [değiştir]

Demotiki, (Dimotiki okunur). Günümüzde Yunanca denilince anlaşılan; Yunanistan ve adalarında ve ufak kelime ve telaffuz farklılıklarla Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, halkın konuştuğu lehçedir. Bu ülkelerde bugünkü resmî lehçe Demotiki olup; Kilise yazışmaları hariç; Halk, eğitim, basın-yayın, devlet organları bu lehçeyi kullanırlar.

Kathareuousa (Καθαρεύουσα) [değiştir]

19. yüzyılda Adamantios Korais'in büyük çabalarıyla, Antik Yunanca ile Modern Yunanca arasındaki geçişi en iyi temsil eden, modern sözcüklere eski Yunanca'dan karşılıklar bulmak, Yunan dilini Avrupa ve özellikle Türkçe kökenli sözcüklerden arındırmak için hazırlanmış bir lehçedir. Her ne kadar 1976'ya kadar devletin resmî dili olarak kabul edilse de, halkın Demotiki lehçesi konuşması engellenememişdir, 1976 yılında okullardaki zorunlu Kathareuousa lehçesindeki eğitim kaldırılmış, devlet yazışmaları ve medyada da kullanımı durdurulup resmi dil olmaktan çıkarılmış, revize edilmiş Demotiki resmi lehçe ilan edilmiştir. Günümüzde hala Kıbrıs Başpiskoposluğu'nda, Antakya Patrikhanesi ve Kudüs Patrikhanesi'nde yazışma dili olarak kullanılan lehçe Kathareuousadır.

Tsakonika (Τσακώνικα) [değiştir]

Demotiki lehçesinden ayrı bir dil olacak kadar farklı bir lehçedir. Köken olarak Yunanca'nın Dor lehçesinin devamıdır. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan birkaç köydeki yaklaşık 3.000 kişinin anadilidir.

Pontus lehçesi (Yunanca) (Pομέικα / Romika, Ποντιακά / Pondiaka) [değiştir]

Romeika lehçesi, büyük çoğunluğu 1923 mübadelesinde Yunanistan'a göçmüş olan ve bugün hâlâ Yunanistan'da varlığını sürdüren Karadenizliler tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 5.000'i Türkiye'de, 200.000'i Yunanistan'da olmak üzere toplam 325.000 kişi tarafından konuşulur. Bu lehçeyi konuşanlar, konuştukları dili "Romeika" olarak adlandırırken, bazı entelektüel Yunanlılar ve Helenist çevreler biraz da politik bir yaklaşımla bu isimlendirmeyi, 19. yüzyıldan itibaren "Karadeniz lehçesi" anlamında "Pontiaka" olarak tahrif etmeye çalışmışlardır. Ancak bugün bu lehçeyi konuşan yaşlılar için "Pontiaka" tabirinin hiçbir anlamı yoktur ve onlar dillerini "Romeika" olarak adlandırmaya devam etmektedirler. Romeika lehçesi, Türkçe, Lazca ve diğer Kafkas dillerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Türkiye'de (Trabzon ili sınırları içinde) Romeika lehçesinin ana dil olduğu yerler şunlardır:

Kapadokya lehçesi (Yunanca) (Καππαδοκικά / Kappadokika) [değiştir]

Kapadokya lehçesi, Bizans Yunancası'ndan doğmuş, Orta Anadolu'da konuşulmuş bugün ise ölmek üzere olan lehçelerden biridir. 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Kapadokya lehçesinin Yunanca konuşulan diğer yerlerle bağlantısı kesildiğinden, bu tarih, lehçenin gelişim sürecinin durmasının başlangıcıdır. Bununla birlikte, Türkçe çoğunluk dili hâlini almıştır. İki halk arasındaki hızlı kültürel etkileşim Yunanca'dan ayrılmaya başlamış olan Kapadokya lehçesini, daha da başka bir çehreye bürümüştür. Türkçe seslerden, sesli uyumlarına kadar birçok konuşma ve yazı kuralı bu dile girmiştir. Dimotiki lehçesinde hiç bulunmayan, Ü, Ö, Ş, Ç seslerinden, cümledeki öge dizilişine kadar birçok kural bu dile geçmiştir.

Kalabriya lehçesi (Yunanca) (Κατωιταλικά / Kato italika) [değiştir]

İtalya'nın Yunanistan'a en yakınlaştığı yerlerde, Apulia ve Kalabriya bölgelerinde konuşulan lehçedir. Çok öncelerde buralarda koloni kurmuş Yunanlar tarafından konuşulmaktadır ve Ortaçağ Yunancası'ndan çok fazla etkilenmiştir.

Yahudi Yunancası [değiştir]

Yevanik, (İbranice: Yevan = Yunan) artık konuşanı bulunmayan Yunan lehçelerinden biridir. Uzun yıllar Musevî Yunanlar tarafından konuşulmuştur. lehçenin yazımı için çoğu zaman İbranî alfabesi kullanılmıştır. Konuşanlarının Yunan, Türk ve Bulgar toplulukları ile kaynaşmasından dolayı asimile olmaları, İsrail Devleti bağımsızlığını ilân edince, kişilerin buraya göç etmesinden ve Musevîlerce kutsal sayılan İbranîce'nin İsrail'de resmî dil kabul edilmesi ve Yahudi Soykırımı sonucu yok edilmelerinden dolayı, Yunanca'nın bu lehçesi ölmüştür.

Dilin Genel Yapısı [değiştir]

Yunanca'da bakıldığında ilk göze çarpan sesli harfler üzerindeki vurgulardır. Yunanca'da Τόνος (tonos) olarak adlandırılan bu vurgu işaretleri, gerek sözcüğün telâffuzunu, gerek ise anlamını değiştirebilir. İki veya daha fazla heceye sahip tüm sözcüklerde vurgu olur. Çoğu zaman verilen şu örneği incelediğimizde vurgu işaretinin önemini görebiliriz:
Είμαι γερός: "sağlıklıyım" diyoruz; fakat vurguyu yanlış yerde kullanırsak, anlam tamamen değişir:
Είμαι γέρος: "ihtiyarım".
Yunanca'da tek heceli sözcüklerde vurgu kullanılmaz, fakat bu kuralın üç istisnası vardır:
πού (pu): nereye πώς (pos): nasıl ή (i): veya, ya da.
Türkçe'de sözcüklerde vurgu genellikle son hecede bulunur. Türkçeye diğer dillerden geçmiş kelimelerde ve birleşik kelimelerde vurgu sonda olmayabilir. Bazı şehir isimlerini ele aldığımızda, vurgunun nasıl değiştiğini görürüz. Uşak ve uşak iki aynı sözcük olmasına rağmen, anlamı il olan Uşak sözcüğünde vurgunun birinci heceye kayması nedeniyle, aklımızda iki farklı kavram oluşur. Eğer bunu vurgu işareti ile belirtecek olsaydık;
Úşak: Bir il Uşák: Erkek hizmetçi
Áydın: Bir il Aydín: Düşünür, âlim
Denízli: Bir il Denizlí: Denizi olan bölge
Bódrum: Bir tatil yöremiz Bodrúm: Evlerin alt katlarındaki depo
Éyüp: İstanbul'un bir ilçesi Eyűp: Bir bay ismi
Yunanca'da karşılığı olan, yabancı dillerden bir çok sese özel harf bulunmazken, dilin genelinde Türkçe'deki, Ö, Ü, C, Ç, I, H, J, Ş sesleri bulunmaz. Bunun aksine Türkçe'de de Yunanca'daki Θθ Δδ Χχ (Χχ = Türk şiveleri hariç) sesleri bulunmaz.
Yunancada fiiler, ve sıfatlar Almancadakine benzer bir şekilde çekimlenir. Üç ana fiil çekim türü vardır. Fakat bazı düzensiz fiiler bu üç kurala da uymayabilir. Türkçede olduğu gibi, çekimli fiilden önce özne kullanmaya gerek yoktur. Yâni; Ben gidiyorum yerine Gidiyorum dememiz gibi. Fakat Türkçedekinin aksine bu dilde sıfatlar da çekimlenir. Sıfatlar da çekimlenirken cinsiyet baz alınır. Yunancada isimler, eril, dişi ve nötr olarak üçe ayrılır. Dişi isimler η, eril isimler ο, nötr isimler ise το artikeli ile belirtilir. Bu kavram Türk diline yabancı bir kuraldır. Türkçe ve herhangi bir akrabasında isimlerden önce tanımlık kullanılmaz.

Yunan alfabesi [değiştir]

Yunanca
Yunan alfabesi
Α α AlfaΝ ν Ni
Β β VitaΞ ξ Ksi
Γ γ GamaΟ ο Omikron
Δ δ DeltaΠ π Pi
Ε ε EpsilonΡ ρ Ro
Ζ ζ ZitaΣ σ ς Sigma
Η η İtaΤ τ Taf
Θ θ TitaΥ υ İpsilon
Ι ι İotaΦ φ Fi
Κ κ KapaΧ χ Khi
Λ λ LamdaΨ ψ Psi
Μ μ MiΩ ω Omega
Eski harfler
Greek Digamma normal.svg DigamaPamphylian digamma.svg Tsan
Greek Eta tack.svg HetaQoppa Q-and-Z-shaped.svg Kopa
Greek San straight.svg SanGreek Sampi 2 shapes.svg Sampi
Birleşik harfler
Greek Stigma.svg Stigma8.svg Ou
Baktriya harfler
Bactrian Sho.svg Şo
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
αβγδεζηθικλμνξοπρσ
ς
τυφχψω
Harfler için detaylı bilgi: Yunan Alfabesi.

Yunanca bir metin örneği [değiştir]

Είναι μια περιοχή που καλύπτεται από ορεινούς όγκους. Γεωλογικά ο πυρήνας των μεγάλων οροσειρών αποτελείται από αρχαϊκό σχιστόλιθο, ο οποίος σε χαμηλότερα υψόμετρα σχηματίζει τεράστιες δεξαμενές ύδατος με πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, από τον οποίο προμηθεύονται νερό το Ιράν, το Ιράκ και η Συρία. Tο τμήμα ανάμεσα στον Τίγρη και τον Ευφράτη συντίθεται κυρίως από παλαιοζωικά πετρώματα, τα οποία εξηγούν την ύπαρξη πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων. To κλίμα είναι ψυχρό και ο χειμώνας μακρύς και βαρύς, στις βόρειες περιοχές με το μεγάλο υψόμετρο. Για πολλούς μήνες τα βουνά είναι καλυμμένα με χιόνια και η πρόσβαση στα υψίπεδα, όπως για παράδειγμα στο οροπέδιο τον Οραμάρ, σχεδόν αδύνατη. Στα βόρεια ορεινά τμήματα υπάρχουν ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σιδήρου, χαλκού και μόλυβδου. Στο νότο υπάρχουν μεγάλες κοιλάδες με θερμό κλίμα και πλούσια πετρελαιοφόρα κοιτάσματα, που αποτελούν το μήλο της έριδας για πολλά αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα, με ουσιαστικές επιπτώσεις στην επίλυση τον κουρδικού ζητήματος. Η υψηλότερη κορυφή ανήκει στο όρος Αραράτ, 5.165 μ., και είναι καλυμμένη με αιώνια χιόνια. Επίσης σημαντικός γεωλογικός σχηματισμός, ο οποίος στο παρελθόν καθόριζε και τα φυσικά σύνορα μεταξύ της οθωμανικής αυτοκρατορίας και του Ιράν, είναι η οροσειρά Ζάγρος, φυσικό καταφύγιο των περισσότερων ορεσίβιων κουρδικών φυλών της αρχαιότητας, γύρω από το οποίο ανέπτυξαν σημαντική οικονομική δραστηριότητα.
Kaynak: Yunanca Wiki

Temel söz dağarcığı [değiştir]

 • Ναι (Ne): Evet
 • Όχι (Óħi): Hayır
 • Σας ευχαριστώ (Sas efharisto): Teşekkür ederim
 • Δεν είναι τίποτα (Đen ine tipota): Bir şey değil
 • Με συγχωρείτε (Me sighorite): Affedersiniz
 • Παρακαλώ (Parakalo): Lütfen (Teşekkürlere karşılık "Rica Ederim" anlamında da kullanılabilir.)
 • Πολύ καλά (Poli kala): Çok iyi
 • Με λένε ... (Me lene ...): Adım ...'dir
 • Είμαι ... χρόνων (İme ... ħronon): ... yaşındayım
 • Καλημέρα (Kalimera): Günaydın
 • χαίρετε (Ħerete): Merhaba
 • Καληνύχτα (Kaliniħta): İyi geceler
 • Πώς είστε; (Pos iste): Nasılsınız? (Soru işareti olarak ";" kullanılır)
 • Πανεπιστήμιο (Panepistimio): Üniversite

Türkçe İle Benzer Sözcükler [değiştir]

NOT: Bu kelimelerin çoğu Türkçe'den Yunanca'ya geçmiştir.
 • Aγγαρεία (aggareia): Angarya
 • Αχούρι (ahouri): Ahır
 • Αχλάδι (ahlađi): Armut, Ahlat
 • Αυλή (auli): Avlu
 • Βαγόνι (vagoni): Vagon
 • Βαπόρι (vapori): Vapur
 • Βάζο (vazo): Vazo
 • Βίδα (vida): Vida
 • Βιτρίνα (vitrina): Vitrin
 • Γιακάς (giakas): Yaka
 • Γιλέκο (gileko): Yelek
 • Γιαλός (gialos): Yalı
 • Γαλέτα (galeta): Galeta
 • Γαργάρα (gargara): Gargara
 • Γιάρδα (giarda): Yarda
 • Γιουβέτσι (giouvetsi): Güveç
 • Δίπλωμα (điploma): Diploma
 • Δαντέλα (đantela): Dantel
 • Zάρι (zari): Zar
 • Zεϊμπέκης (zeimpekis): Zeybek
 • Κάλφας (kalfas): Kalfa
 • Καπλαμάς (kaplamas): Kaplama
 • Καρπούζι (karpouzi): Karpuz
 • Κασκόλ (kaskol): Kaşkol
 • Κιμάς (kimas): Kıyma
 • Αργκό (argko): Argo
 • Λάχανο (laħano): Lâhana
 • Λεκές (lekes): Leke
 • Λάστιχο (lastiħo): Lâstik
 • Λαβράκι (lavraki): Levrek
 • Λάμπα (lampa): Lâmba
 • Μαγαζί (magazi): Mağaza
 • Μανάβικο (manaviko): Manav
 • Μανιτάρι (manitari): Mantar
 • Μαραγκός (marangos): Marangoz
 • Μιναρές (minares): Minare
 • Μπακάλης (mpakalis): Bakkal
 • Μπαμπάς (mpampas): Baba
 • Νισαντήρι (nisadiri): Nişadır
 • Νάζι (nazi): Naz
 • Νάρκισσος (narkissos): Nergis
 • Ναργιλές (nargiles): Nargile
 • Παπούτσι (papoutsi): Papuç
 • Παλαμίδα (palamiđa): Palamut
 • Πανηγύρι (paniyuri): Panayır
 • Πράσο (praso): Pırasa
 • Ρεζίλης (rezilis): Rezil
 • Ρετσίνι (retsini): Reçine
 • Ρακί (raki): Rakı
 • Σακατεύω (sakateuo): Sakatlamak
 • Σόμπα (sompa): Soba
 • Σεφτές (seftes): Siftah
 • Σαζάνι (sazani): Sazan
 • Σαράφης (sarafis): Sarraf
 • Σαπούνι (sapouni): Sabun
 • Τεμπέλης (tembelis): Tembel
 • Τουφέκι (toufeki): Tüfek
 • Ταψί (tapsi): Tepsi
 • Τενεκές (tenekes): Teneke
 • Τουρλού (tourlou): Türlü
 • Τόπι (topi): Top
 • Τουρσί (toursi): Turşu
 • Υστερία (usteria): Histeri
 • Φασόλι (fasoli): Fasülye
 • Φιστίκι (fistiki): Fıstık
 • Φανέλα (fanela): Fanila
 • Φουντούκι (fountouki): Fındık
 • Ωκεανός (okeanos): Okyanus
 • Ώμος (omos): Omuz

Sayılar [değiştir]

0: μηδέν (Miden)
1: ένα (Ena)
2: δύο (Ḍio)
3: τρία (Tria)
4: τέσσερα (Tesera)
5: πέντε (Pende)
6: έξι (Eksi)
7: εφτά ((Efta(Epta))
8: οχτώ (Oħto)
9: εννιά ((Enea(Enya))
10: δέκα (Ḍeka)
11: ένδεκα (Enḍeka)
12: δώδεκα (Ḍodeka)
13: δεκατρία (Ḍeka Tria)
14: δεκατέσσερα (Ḍeka Tesera)
15: δεκαπέντε (Ḍeka Pende)
16: δεκάξι (Ḍekaksi)
17: δεκαεφτά (Ḍeka Efta)
18: δεκαοχτώ (Ḍeka Oħto)
19: δεκαεννιά (Ḍeka Enya)
20: είκοσι (İkosi)
30: τριάντα (Trianda)
40: σαράντα (Saranda)
50: πενήντα (Peninda)
60: εξήντα (Eksinda)
70: εβδομήντα (Evdominda)
80: ογδόντα (Oğdonda)
90: ενενήντα (Eneninda)
100: εκατό (Ekato)
200: διακόσια (Diakosia)
300: τριακόσια (Triakosia)
400: τετρακόσια (Tetrakosia)
500: πεντακόσια (Pendakosia)
600: εξακόσια (Eksakosia)
700: εφτακόσια (Eftakosia)
800: οκτακόσια (Ohdasia)
900: εννιακόσια (Enniakosia)
1000: χίλια (Hilia)

Yunanca Kaynaklı Türk Şehir Adları [değiştir]

Bu büyük şehirlerin haricinde, Yunanca kaynaklı daha birçok il, ilçe ve köy ismi vardır.

Ayrıca Bakınız [değiştir]

Kaynakça [değiştir]

 1. ^ a b "Greek language". SIL International (2009).
 2. ^ a b c "List of declarations made with respect to treaty No. 148" (İngilizce). Avrupa Konseyi. 19 Eylül 2010 tarihinde erişilmiştir.
 3. ^ Treaty of Lausanne, Art. 41.
 4. ^ http://www.taraf.com.tr/makale/7238.htm Sevan Nişanyan'ın 03.09.2009 tarihli Taraf Gazetesi'nde çıkan 'İstanbul' başlıklı makalesi, erişim tarihi 06.10.2009
 • MALAY, Hasan, “Epigrafi (Yazıt Bilim)” Ege Üniv. Basımevi, Bornova-İzmir, 1987
 • MALAY Hasan, Yunanca I, İzmir 1990
 • MALAY Hasan, Yunanca II, İzmir 1990
 • AKURGAL, Ekrem “Anadolu Uygarlıkları” İstanbul, 1988
 • ÇELGİN Güler, Eski Yunan Edebiyatı, İstanbul 1990
 • Meydan Larousse Ans. İstanbul
 • FRIEDRICH, Johannes “Kayıp Yazılar ve Diller” ( Çev. Recai TEKOĞLU ) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder