Perşembe, Temmuz 14, 2011

Antandros Nekropol Kazısı-Mezar ve Hediyeleri

Antandros antik kenti, Edremit Körfezi’nin kuzeyinde, Kazdağlarının (İda dağının) güney eteklerinde yer alan, 215 metre yüksekliğindeki Kaletaşı tepesi’nin batı yamaçlarında yer almaktadır, batısında Gargara, doğusunda Adramytteion antik kenti ile komşudur. Troas (biga yarım adası) bölgesinde yer alan bu önemli kentin ilk kuruluş evresi hakkında antik kaynaklar farklı bilgiler vermektedir. Değişik tarihçiler Leleg, Kilikia, Pelasg yada Aiol’ler tarafından kurulduğunu söylemektedirler. Stephanos Byzantios ise Antandros şehrinin, Edonis ve Kimmeris gibi yan adlara sahip olduğunu ve Antandros’un yüz yıl kadar Kimmerler tarafından işgal edildiğini öne sürmektedir.


Büyültülmüş resmi görmek için bu çubuğa tıklayın.


Antandros nekropolisi, Antandros yerleşmesinin yer aldığı Kaletaşı tepesinin yaklaşık 400 m. batısında, deniz ile ona paralel olarak uzanan tepe arasındaki 50–60 metrelik yamaç ve düzlükte yer almaktadır. Bugün Melis Sitesinin büyük bir bölümünün üzerine oturduğu nekropolis alanının batı sınırı, sitenin batı sınırı ile aynı konumda iken, 2001 yılından beri devam etmekte olan sistemli kazılar, nekropolis alanının doğu sınırını tespit etmeye yönelik olarak sürdürülmektedir

Nekropolis kazıları 2001 yılında küçük bir sondaj ile başlamış, yoğun gömü nedeniyle dört bir yana genişletilerek, büyük bir açmaya dönüşmüştür. Nekropolis, coğrafi konumu gereği, kuzeyindeki tepeden erozyonla gelen toprak nedeniyle tabakalı bir yapıya sahiptir. Yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bugüne kadar 277 mezar saptanmıştır.

Nekropol Antik Yolu


SUNAKLAR

171 no.lu bu mezar birincil kremasyon olup, M.Ö. geç 8 - erken 7. yüzyıla ait bir kantharos, Korinth taklidi aryballos ve beş bronz fibuladan oluşan hediyelere sahiptir.

171.nolu mezar
Büyültülmüş resmi görmek için bu çubuğa tıklayın.


171.Nolu Mezar HediyeleriM.Ö. 5. yüzyıla ait yalnızca lahit mezarlar değil doğrudan toprağa yatırılmış inhumasyonlar da ele geçmiştir. 133 no.lu olarak belirlenen, 3,5 yaşında bir çocuğa ait bu tip gömüde oldukça zengin hediyelerle karşılaşılmıştır.
133.Nolu Mezar


133.nolu mezar buluntularıM.Ö. 4. yüzyıl lahitlerinden bazılarının Hellenistik dönemde ikinci kez kullanıldıkları tespit edilmiştir. Buna en güzel örneği 210 no.lu lahit oluşturmaktadır. Kapağının güneybatı köşesi çatlak olan lahdin açılmasının ardından, içeri­sinde doğu-batı doğrultulu yatırılmış, iki erişkin bireye ait iskelet belirlenmiştir.Ayakucuna hediye olarak bırakılmış iki cup-kantharos, bolsal, geç kırmızı figür bezemeli bir pelike ile dizve karın hizasına bırakılmış, parçalı halde iki strigilisin yanı sıra, içinde kremasyon bulu­nan kırılmış halde bir Hellenistik stamnos ile bu­nun kapağı olarak kullanıldığı anlaşılan bir kase ele geçmiştir
210.Nolu Mezar


210.Nolu Mezar Buluntuları


İkisi kadın, birisi erkek üç erişkinin yatı­rıldığı lahit içerisinden, M.Ö. 450 civarına tarih­lenen siyah figür tekniğinde bezeli üç lekythos, iki siyah fîrnisli kyliks, bir amphoriskos ile masa amphorasına ait kaide ve gövde ele geçmiştir. Üç bireyin de birbirleri üzerine, diğerini tahrip etmeksizin yatırılmış olmaları ve mezar hediyeleri arasında zaman farkının bulunmama­sı, bu gömülerin aynı dönemde yapıldıklarını ve olasılıkla lahitlerin aile mezarı olarak kullanıldı­ğını düşündürmektedir.
107 Nolu Mezar


107 Nolu Mezar Hediyeleri

37 yaşında bir kadın birey yerinde yakıldıktan sonra, yanına bir bronz sikke, bronz bilezik ve bir bronz obje bırakılmasının ardından, üzeri iki çatı kiremidi ile kapatılmış ve çevresi taşlarla sınırlandıktan sonra içi, moloz taşlarla doldurulmuştur.
12.Nolu Mezar


25 no.lu olarak isimlendiri­len mezar, moloz taş ve kireç harcı ile oluşturulan bir sandukanın üzeri, ikişerli olarak çatılan taban tuğlaları ile kapatılmıştır. İkisi kadın, birisi er­kek ve diğeri de çocuk olan dört bireyin gömü­lü olduğu mezarda, kadın bireylerden birisi baş batıya gelecek şekilde batı-doğu yatırılmışken, diğer bireylerin kemikleri bu bireyin ayakucu bölümüne toplanmış olarak ele geçmiştir.25.Nolu Mezar

30 no.lu mezar, trapezoidal formlu, kapaklı bir Klazomenai lahdidir. Yumuşak semerdam formlu kapak üzerinde herhangi bir bezeme saptanamazken, lahit baş ve ayakuçlarında figürlü bezemenin bulunduğu be­lirlenmiştir.Orta erişkin bir erkeğe ait gömüye ilişkin tek hediye, lahdin ayakucu bölümünün dışına bı­rakılmış bir masa amphorasıdır. Hediyenin lahit dışına bırakılması, Klazomenai nekropolislerinde ortaya çıkarılan lahitlerin genel özelliği olarak değerlendirilmektedir.
30.Nolu Mezar

36 no.lu lahit, içerisinde en çok birey barındıran me­zar olarak belirlenmiştir İki kadın, iki erkek ve bir çocuğun içerisine yatırıldığı la­hit içerisinden, ayakucu bölümüne bırakılmış, üç cup-skyphos, masa amphorası, üç bronz ayna ve bir strigilis ele geçmiştir. Lahdin hacmi göz önü­ne alındığında, beş bireyin aynı anda bu lahde sığması pek mümkün görünmemektedir. Bu da, aile mezarı olarak kullanılan lahitlerin aileden birisi öldüğü zaman açılarak lahde yatırıldığını göstermesi açısından önemli bir veri oluşturmak­tadır.
36.Nolu Mezar


Nekropolis açmasının kuzeydoğu köşesinde di­ğerlerinden farklı yapıya sahip bir mezar açığa çıkarılmıştır. 49 no.lu olarak belirlenen bu mezar, 3,10 x 3,17 m. ölçülerinde kare bir planlı bir pod­yuma sahiptir kare planlı bu podyumun, oriji­nalde basamaklı bir piramit görünümünde oldu­ğunu açığa vurmaktadır İç kısmın güney bölümünde de bir başka lahdin yerleştiril­mesine olanak tanıyacak boşluk olmasına karşın, bu alanın büyük boyutlu moloz taşlarla doldu­rulduğu görülmüştür. Lahit içerisinde ele geçen çok kötü korunmuş kemiklerden, yaşı belirsiz bir erkek belirlenebilirken, iki bronz strigilis, alabaster taşından bir alabastron, demir çivi ve bir masa amphorasının hediye olarak bırakıldığı görülmüştür..
49.Nolu Mezar60 no.lu lahit içerisine birisi erkek diğeri kadın olmak üzere, iki birey yatırılmıştır.Mezar he­diyesi olarak üç bronz sikke, masa amphorası, de­mir strigilis, kırmızı figür bezeli bodur lekythos, siyah fîrnisli kase ve tuzluk ele geçmiştir. Bulun­tuları ile M.Ö. 430 civarına tarihlenen bu lahdin güneydoğu köşesine gri hamurlu bir amphora urne bırakılmıştır. Lahit içerisine bırakılan bu urne, 45–50 yaşlarında yaşlı bir erkeğe aittir.
60 Nolu Mezar

Birisi erkek iki erişkinin gömüldüğü 100 no.lu lahit içerisinde, gri tek renkli bir bodur lekythos ile bir masa amphorası ele geçmiştir. Ancak bu lahit içerisine yerleştiri­len iki birey arasında toprak tabakasının yer al­ması, lahdin ikinci kez kullanıldığını açığa vur­maktadır. Söz konusu bu üç lahdin de, 183 no.lu pithos gibi, baş doğuya gelecek şekilde doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olması, bu dönem me­zarlarında yön birliğinin varlığını ortaya koyar.
100 Nolu Mezar
Nekropolisin belirlenen en erken mezarı 3.5 yaşına bir çocuğa aittir. 2.04 m seviyesine oturan 192 no.lu bu mezarda birey, yere açılan çukur içerisine yatırıldıktan sonra gömülmüş ve bir sıra moloz taş ile çevrelendikten sonra, bunun üstü düz, kayrak taşlarla kapatılmıştır.Bunun da yaklaşık 20 cm. üzerine mezarı ortalayacak biçimde, tek taş sırasından oluşan, düz kısmı kuzeye gelecek şekilde, yarım daire planlı bir taş sırası dizilerek, içi daha küçük taşlarla doldurulmuştur.
192 Nolu Mezar

Büyültülmüş resmi görmek için bu çubuğa tıklayın.Büyültülmüş resmi görmek için bu çubuğa tıklayın.Büyültülmüş resmi görmek için bu çubuğa tıklayın.Büyültülmüş resmi görmek için bu çubuğa tıklayın.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder