Salı, Mayıs 31, 2011

İLK TÜRK DEVLETLERİ NERELERDE KURULMUŞTUR

İLK TÜRK DEVLETLERİ NERELERDE KURULMUŞTUR
« : 21 Kasım 2010, 16:46:01 »
1. Asya Hun İmparatorluğu
 Kuruldukları tarih kesin olarak bilinmeyen Hunlar hakkında Çinlilerin verdiği bilgiler M.Ö. I. Bin yılın başlarına kadar uzanır.
 M.Ö. III. yüzyılın ikinci yarısında Hunlar, Çinlilere karşı büyük bir  güç haline gelmişlerdir. Çinliler, Hun akınlarına engel olabilmek için  kuzey sınırlarında bir duvar örmeye başlamışlardır. Bugün “Çin Seddi”  diye bildiğimiz bu duvar M.Ö. 214 yılında tamamlanmıştır.

 Çinlilerle mücadele eden Mete Han’ın asıl düşüncesi, Çin’i etkisiz hale  getirmekti. Çin’i yıllık vergiye bağlayan Mete, gücünün sembolü olarak  Çinli bir prensesle evlenmiştir.
 Kalabalık Çin nüfusu içerisinde Türklerin asimile olmasından çekinen  Mete, Çinlilerle antlaşma yapmış ve onlarla dost kalmayı tercih  etmiştir.
 Mete Han’dan sonra Hunlar zayıflamıştır. Bu dönemde, Çinlilerin  propagandasıyla Hun beyleri birbirine düşmüştür. Mete’nin ölümünden  sonra zayıflayan Hunlar, önce Doğu ve Batı olarak sonra da Güney ve  Kuzey olarak parçalanmışlardır.


 GÖÇLERİN SONUÇLARI:
 1)- Orta Asya kültür ve Medeniyeti dünyanın değişik bölgelerine taşınmıştır.
 2)- Göç etmeyip, Orta Asya'da kalan Türkler, ilk Türk Devleti olan "Asya Hun Devleti" ni kurmuşlardır.
 3)- Göç eden Türk boyları gittikleri yerlerde yeni Türk Devletleri kurarlarken, oralardaki bazı devletleri de yıktılar.
 TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ:
 1)- Ziya Gökalp'e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek "Türeli=Nizamlı,geleneklerine bağlı" demektir.
 2)- Danimarkalı Bilgin WAMBERY'e göre Türemekten(Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMİŞ,ÇOĞALMIŞ demektir.
 3)- Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatıt Türk" adlı eserinde Türk demek "OLGUNLUK ÇAĞI" demektir.
 4)- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ,KUVVETLİ manasında kabul edilir.
 ASYA HUN DEVLETİ (BÜYÜK HUN DEVLETİ) (MÖ. 220-MS.300)

 
* Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir. Tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ'dir.
 * Bilinen ilk hükümdarı TUMAN(Teoman)'dır. Teoman'dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir.
 * Asya Hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
 * Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ'ni yaptılar.
 * Büyük Hun Devleti VERASET SİSTEMİ ve ÇİN SİYASETİ nedeniyle Doğu ve  Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı. Batı Hunları ARAL GÖLÜ civarına göç  etmek zorunda kaldılar. Doğu Hunları ise Kuzey ve Güney olarak ikiye  ayrıldı. Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı.
TÜRKLERDE VERASET SİSTEMİ NASILDI?
 Türklerde devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Ve ülke  hükümdarın sağlığında oğulları arasında paylaştırılırdı. Her  prensin(TEKİN) hükümdar olma hakkı vardı.
 TÜRKLERE KARŞI ÇİN SİYASETİ(POLİTİKASI) NASILDI?
 Çin bozkır göçebe hayatı yaşayan ve savaşçılıkları gelişmiş olan Türk  Ordusu karşısında çaresiz kalıyordu. Hatta Türk Akınlarını durdurmak  için ÇİN SEDDİ'ni yaptırmıştı. Buna rağmen Türkleri durduramamıştı. Bu  durum karşısında çaresiz kalan Çin şu siyaseti takip etti:
 1- Çin prenslerini Hun Hakanlarıyla evlendirerek, prensesin yanında Hun  sarayına çok sayıda hizmetkar gönderdiler. Bu hizmetkarlar casusluk  faaliyetinde bulunarak,Türkler hakkında bilgi topladılar.
 2- Türk Beylerine hediyeler göndererek, onları kendilerine bağlamaya ve ekonomik olarak Çin'e bağımlı yaşamaya alıştırdılar.
 3- Hediyeleri ve ekonomik yardımları birden keserek, Türkleri itaat altına almaya çalıştılar.
 4- Türk Beylerini birbirlerine karşı kışkırtarak, Türk devletinin parçalanmasını sağladılar.
 ÖRNEK: Bu konuda en iyi örneklerden biri, Asya Hun Devleti'nin Batı ve  Doğu Hun Devleti diye ikiye ayrılması olayıdır. Bu dönemde Hun  Devletinin başına geçen HUANYEH, Çin'in ekonomik yardımları kesmesi  üzerine, kurultayı toplayarak, Çin'e bağlanmayı teklif etti. Ancak  kardeşi ÇİÇİ "Bağımsızlığımız herşeyden önce gelir." diyerek, Huanyeh'e  karşı çıktı. Böylece Hunlar ikiye ayrıldı. Çin ile birleşen Huanyeh,  kardeşi Batı Hun Hakanı Çiçi üzerine giderek, Batı Hun Devletini ortadan  kaldırdı. Batı Hun Halkı Aral gölü çevresine göç etmek zorunda kaldı.
 AVRUPA(BATI) HUNLARI VE KAVİMLER GÖÇÜ
 KAVİMLER GÖÇÜ(375): Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu  Hunları'nın baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi. Burada 200  sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları  yetersiz kalmaya başladı. Ve başka Türk Boylarının katılmasıyla  güçlendiler. MS. 374 yılında VOLGA (İTİL) nehrini aşarak Batı'ya  (Avrupa'ya) doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri  karşısında önlerinde bulunan Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank,  Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya başladılar.  Böylece Batı Hun Türklerinin, sebep olduğu bu olaya tarihte KAVİMLER  GÖÇÜ adı verilir.(375)
 KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI:
 1)- Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere  ikiye ayrıldı.(395). Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında bu Germen  kavimleri tarafından yıkıldı.
 2)- Avrupa'nın ETNİK yapısı değişti. (Germen kavimlerinin Avrupa'daki  yerli kavimlerle karışması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.)
 3)- Türkler Avrupa'da BATI HUN DEVLETİ'ni(AVRUPA HUN) kurdular.
 4)- İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı.
 5)- Avrupa'da FEODALİTE (DEREBEYLİK) rejimi ortaya çıktı.
 6)- İlk çağ kapandı, Ortaçağ başladı.
 AVRUPA HUN (BATI HUN) DEVLETİ
 Kavimler göçünü başlatan Batı Hunları tarafından kurulmuştur. İlk hükümdarları BALAMİR, en önemli hükümdarları ATTİLA'dır.
 ULDIZ'IN ROMA SİYASETİ: Balamirden sonra Batı Hunlarının başına geçen  Uldız, Roma İmparatorluğuna karşı akılcı bir siyaset izlemiştir.  Hunların düşmanları Germen Kavimleri ile savaştığından, Batı Roma  İmparatorluğu ile iyi geçinmiş, Doğu Roma'yı(Bizans) ise baskı altına  almaya çalışmıştır.
 ATTİLA DÖNEMİ
 Attila başlangıçta ULDIZ'ın siyasetini takip etmiş ve Bizans'ı baskı  altına almak üzere Balkan seferleri düzenlemiştir. Bizans'ı MARGUS ve  ANATOLYUS antlaşmaları ile ağır ve vergilere bağlamıştır. Bizans'ı dize  getiren Atilla daha sonra Batı Roma üzerine yönelmiştir.
 ATTİLLA'NIN BATI ROMA SEFERLERİ:
 1)- Galya Seferi: Batı Roma Ordusuyla KATALON savaşını yaptı. Kesin sonuç alınamadı.(451)
 2)- İtalya Seferi: Bir yıl sonra 452'de Attila ikinci sefere çıktı. Bu  defa Roma ordusu Attila'nın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Romalılar  Papayı Attila'ya elçi olarak gönderdiler. Papayla görüşen Attila  Roma'ya girmekten vazgeçerek geri döndü. Attila'nın ölümünden sonra  Avrupa Hun Devleti eski gücünü koruyamayarak dağıldı. I. GÖKTÜRK DEVLETİ
 552 yılında BUMİN KAĞAN tarafından Orta Asya'daki AVAR hakimiyetine son  verilerek kuruldu. Başkenti ÖTÜGEN'dir. Bumin KAĞAN kardeşi İSTEMİ  YABGU'yu ülkenin batı topraklarına gönderdi.
 İSTEMİ YABGU'NUN BATI SİYASETİ:
 İstemi Yabgu İpek yolunu kontrol etmek amacıyla AKHUNLARA karşı  İran'daki SASANİ devletiyle işbirliği yaptı. Bu işbirliği sonucu Akhun  Devletinin toprakları Sasaniler ve Göktürkler tarafından paylaşıldı.
 İstemi Yabgu; bu defa Sasanilere karşı BİZANS ile işbirliği yaparak, Sasani devletinin zayıflamasını sağladı.
 NOT: Göktürk- Bizans işbirliğinin Sasanileri zayıflatması, Hz. Ömer  Devrinde İslam Ordularının Sasanileri yenmesini kolaylaştırmıştır.  GÖKTÜRK DEVLETİ'NİN İKİYE AYRILMASI VE YIKILMASI:
 Bumin Kağan'dan sonra yerine sırasıyla oğlu Ko-Lo, Mukan(En parlak  devir), Tapo ve İşbara geçti. Bu süre içinde Batı Yabgusu İstemi Yabgu  daima doğudaki hakana bağlı kaldı. Ancak İstemi Yabgu'nun ölümünden  sonra yerine geçen oğlu TARDU aynı itaati göstermedi. Çin'in kışkırması  ile I. Göktürk Devleti Batı ve Doğu Göktürk Devleti olarak ikiye  ayrıldı. Her ikisine de daha sonra Çinliler son verdi.
 II. GÖKTÜRK DEVLETİ(KUTLUK DEVLETİ) (682-744)
 I. Göktürk devletinin parçalanıp yıkılmasıyla, Çinin egemenliğinde  yaşayan Türkler, 50 yıl süren bir esaret dönemi yaşadılar. Bu süre  içinde defalarca Çine karşı ayaklandılar. Ancak başarılı olamadılar. 682  Yılında KUTLUK KAĞAN'ın başlattığı ayaklanma başarılı oldu. Türkler  Çinlileri topraklarından atarak yeniden bağımsızlıklarına  kavuştular.(682). II. Göktürk Devleti'ne kurucusundan dolayı KUTLUK  DEVLETİ de denir.
 II. Göktürk Devleti en parlak devrini BİLGE KAĞAN zamanında yaşamıştır.  Bilge Kağan ülkeyi kardeşi KÜLTİGİN ve veziri TONYUKUK ile yönetmiştir.  Bilge Kağan'dan sonra zayıflayan Devlet; Karluk, Basmil ve UYGUR  Türkleri tarafından 744 yılında yıkılmıştır.
 GÖKTÜRK DEVLETİ'NİN TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ:
 1)- Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet, Göktürk Devleti'dir.
 2)- Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır.
 3)- Milliyetçilik duygusu, Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede yaşanmıştır.
 4)- Asya Hun Devleti'nden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı başarmışlardır.
 UYGUR DEVLETİ (Orhun uygur devleti) | | Turfan(Doğu Türkistan) Kansu(Sarı Uygur) Devleti Uygur Devleti
 ORHUN UYGUR DEVLETİ: Karluk ve Basmiller'le birleşerek II. Göktürk  Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR DEVLETİ'ni  kurdular.(745) Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalık  (Karabalsagun)'dur.
 NOT: Kutluk Bilge Kül Kağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır. İlk  Türk şehri Ordubalıkdır. Bilge Kül Kağan'dan sonra MOYENÇUR başa geçmiş,  onun döneminde Müslüman Araplar(Abbasiler) ile Çinliler arasında Talas  Savaşı yaşandığından, Abbasilere yenilen Çinliler güç kaybına  uğramışlardı. Bu durumdan yararlanan Uygurlar Çinin TARIM havzasını ele  geçirdiler.Moyençur'dan sonra başa BÖGÜ KAĞAN geçti.
 BÖGÜ KAĞAN DEVRİ: Bu devirde Uygur Türkleri ile çin arasında iyi  ilişkiler kuruldu, ticaret gelişti. Bögü Kağan Çine yardım amacıyla  "Tibet Seferine" çıktı. Tibet Seferi ve Sonuçları: Bögü Kağan tibet  seferi sırasında iki MANİ(MANİHEİZM) rahibini yanına alarak ülkesine  geri döndü. Bu rahipler Uygur Türkleri arasında Mani dininin yayılmasına  sebep oldular. Ayrıca Türkler arasında Budizm'de yayılmaya başladı.
 Mani Dininin Özelliği: Avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindir.
 Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri:
 1- Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
 2- Yerleşik hayata geçtiler. (Türklerde ilk defa yerleşik hayata  Uygurlar geçmiştir.) 3- Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar  ticaret,bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda geliştiler.
 UYGUR DEVLETİ'NİN (ORHUN BÖLGESİ) YIKILIŞI: 840 yılında bir başka Türk  kavmi olan KIRGIZLAR Uygur Devletine son verdiler. Kırgızlar'ın Orhun  Bölgesinden kovmalarıyla Uygurlar, Kansu ve Turfan bölgelerine göç etmek  zorunda kaldılar.
 NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak, buradaki Türk  nüfusunun azalmasına sebep olmuşlardır. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu,  daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca  Moğollaşmış, MOĞOLİSTAN olarak anılmıştır.
 TURFAN( DOĞU TÜRKİSTAN) UYGUR DEVLETİ: Kırgızlar tarafından kovulan  Uygurların bir kısmı Turfan Bölgesi'ne gelerek, burada yeni bir devlet  kurdular. Bu devletleri de Moğollar tarafından 1207'de yıkıldı. Uygurlar  günümüzde Doğu Türkistan diye anılan bu bölgede Çin'e bağlı özerk bir  devlet olarak yaşamaktadır.
 KANSU(SARI UYGUR) DEVLETİ: Kırgızlardan kaçarak Kansu Bölgesi'ne gelen  Uygurlar tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur Devleti de  denilmektedir. 1209'da Moğolların hakimiyetine girmiştir.
 UYGURLARLA İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR:
 * 18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.
 * Cengiz Han'ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette  geliştiklerinden Moğollar'ı devlet teşkilatı, ticaret, bilim, sanat,  alfabe gibi konularda etkilediler.
 * Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri)
 * İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar'la savaştılar. (Sebep  Uygurların Budizmi, Karahanlıların İslamiyeti yaymak istemeleri.)
 * Tahta harflerden MATBAA'yı oluşturdular, pamuktan KAĞIT yaptılar.
 * Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.
 DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
 1)- İSKİTLER(SAKALAR): MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek  Karadeniz'in kuzeyinden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara  yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler, İranlılar ise  Sakalar adını vermişlerdir. Medler, Persler, Asurlular ve Urartularla  savaşmışlardır. Anadolu, Suriye ve Mısır'a kadar akınlarda  bulunmuşlardır. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana geliyordu.  Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri  ALPER TUNGA DESTANI'dır.
 2)- AKHUNLAR (EFTALİT) DEVLETİ: Hun soyundan gelmektedirler.  Afganistan'ın batısında MS.350 yıllarında kurulan bu Türk Devleti HEFTAL  isimli hükümdarından dolayı EFTALİT DEVLETİ diye de anılır.
 * Akhunlar Sasani Devletinde başlayan MAZDEK İSYANI'nı bastırmakta  etkili oldular. MAZDEK: Sasani Devletinde yaşayan Mazdek,kadın ve  servetin ortak olması durumunda her türlü huzursuzluğun ortadan  kalkacağını savunan bir kişiydi.
 * Göktürk Devleti'nin Batı Bölgelerini idare eden İSTEMİ YABGU ipek  yoluna egemen olmak için, Sasanilerle ortak hareket ederek Akhun  Devleti'nin yıkılmasını sağladı. Akhun Devleti'nin toprakları Sasani ve  Göktürk devleti arasında paylaşıldı.
 3)- BAŞKIRTLAR(BAŞKURTLAR): X. yüzyılda İtil(Volga) nehri civarında  oturmakta idiler. Moğol istilası sırasında Moğol egemenliğine girdiler.
 4)- SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER): Önceleri Hun devletinin egemenliğinde  yaşayan Sibirler, VI. yüzyıl başlarında Avarların baskısıyla batıya göç  ederek Ural dağlarının güney doğusuna yerleştiler.
 * Sasanilerle anlaşarak, Bizans'a karşı savaştılar. Anadolu'ya akınlar yaptılar.
 NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından, ikinci akın Sibirler tarafından yapılmıştır.
 * Bugünkü SİBİRYA adı Sibir Türklerinden gelir.
 * Avarlara yenilince Hazar Türklerine karıştılar. Hazar Devletinin asıl kitlesini oluşturdular.
 5)- TÜRGEŞ DEVLETİ: I. Göktürk Devletine bağlı olan Türgişler 630  yılında Göktürk devletinin yıkılmasıyla serbest kaldılar. BAGA TARKAN  Türgiş Devleti'ni kurdu. Kendi adına para bastı. II. Göktürk devletinin  kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. II. Göktürklerin son  dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına SU-LU KAĞAN  geçti. Su-lu Kağan Emevilere karşı mücadele etti.
 NOT: Türgişler Emevi ordularını durdurarak, Orta Asyanın Araplaşmasını  önlediler. 766 yılında Türgiş Devletine Karluklar son verdi.
 6)- KARLUKLAR: II. Göktürk Devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar'la birleşerek rol oynadılar.
 * Talas savaşında Çin'e karşı Arapları destekleyerek Orta Asyanın Çinlileşmesini ve İslamiyetin yayılmasını kolaylaştırdılar.
 * İslamiyeti kabul eden ilk Türk boylarındandırlar. (İlk boy Kıpçaklar'dır.)
 * İlk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR'ın kurulmasında etkili oldular.
 7)- KIRGIZLAR:
 * 840 Yılında Ötügen'i alarak Uygur Devletine son verdiler.
 NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak, buradaki Türk  nüfusunun azalmasına sebep olmuşlardır. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu,  daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca  Moğollaşacak ve MOĞOLİSTAN olarak anılacaktır.
 * 1207 yılında Cengiz Han tarafından yıkılmıştır.
 NOT: Kırgızlar, Cengiz Han'a bağlanan ilk Türk Kavmidir.
 * Daha sonra Rusların egemenliğine girmişlerdir.
 * 1916'da Ruslara karşı MİLLİ İSYAN adı verilen bir ayaklanma  başlatmışlar, ancak Rus Çarı tarafından ağır bir şekilde  cezalandırılmışlardır.
 * 1936'da Sovyetler birliğinin 15 Cumhuriyetinden biri olmuşlar, 1991'de  Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla Bağımsız KIRGIZISTAN DEVLETİ kurulmuştur.  Başkenti BİŞKEK'dir.
 8)- KİMEKLER: Batı Göktürk topluluklarındandır. İrtiş ırmağı civarında  yaşıyorlardı. XI. yüzyıla doğru diğer Türk topluluklarıyla kaynaşarak,  yok oldular.
 KARADENİZ'İN KUZEYİNDE KURULAN VE AVRUPA'YA YÜRÜYEN TÜRK TOPLULUK VE DEVLETLERİ
 Bunlar Avrupa Hunları, Sabirler, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, Kumanlar(Kıpçaklar) ve Oğuzlar(Uzlar)'dır.
 1)- AVARLAR: 552 yılında Orta Asya'daki Avar İmparatorluğuna Göktürkler  son verince, batıya doğru ilerleyerek Romanya'ya giren AVARLAR merkezi  MACARİSTAN olan yeni devletlerini kurdular.
 * Çin kaynakları Avarlara JUAN- JUAN demektedir.
 * 619 yılında tek başına, 629 yılında da Sasanilerle ortaklaşa İstanbul'u kuşattılar.
 NOT: İlk defa İstanbulu kuşatan Türkler, Avarlardır.
 * Slav topluluklarının göç etmesine neden olarak, bunların doğu Avrupa  ve Balkanlara inmesini sağladılar. Böylece Balkanların Slavlaşmasında  etkili oldular.
 * 805 yılında Franklar tarafından yıkıldılar.
 2)- BULGARLAR: Batı Hunları ve Ogur Türklerinin karışmasıyla ortaya  çıkan Türk topluluğuna BULGAR denir. (Bulgar kelimesi karışmak  anlamındadır.) BÜYÜK BULGARYA DEVLETİ | | Tuna Bulgar Kama(Volga=İtil)  Devleti Bulgar Devleti
 * Karadeniz'in kuzeyinde Göktürk Devletinin yıkılmasıyla "Büyük Bulgarya  Devleti" kuruldu. Ancak kurucusu KUBRAT'ın ölümüyle Hazarlar tarafından  yıkıldı. Bulgarların bir kısmı Tuna nehri, bir kısmı da Volga nehri  kıyılarına göç etmek zorunda kaldı. Tuna Bulgar Devleti:Büyük Bulgarya  Devleti'nin yıkılmasından sonra Tuna boylarına (Bugünkü Bulgaristan) göç  eden Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devletini kurdular.
 * KURUM HAN zamanında Bizans'ı kuşattılar. (Avarlardan sonra Bizans'ı kuşatan 2. türk kavmidir.)
 * Bu bölgedeki halkın çoğu Slav olduğu için Türkler zamanla Slavlaşmaya  başladılar. Boris Han zamanında Hırıstiyanlığı kabul ettiler.
 * Daha sonra ortaya çıkan bugünkü Bulgaristan Devleti Türk değil Slav devletidir.
 * Bugünkü Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Osmanlılar zamanında balkanlara yerleştirilen Türklerdir.
 Kama Bulgar Devleti:Büyük Bulgarya Devletinin yıkılmasından sonra  Volga=İtil kıyılarına giden Bulgarlar burada Kama Bulgar Devletini  kurdular.
 * Hükümdarları Almış Han zamanında(X. yüzyıl) müslüman oldular.
 * 1236'da Moğolların egemenliğine girdiler. Altınorda Devletinin  parçalanmasıyla kurulan KAZAN HANLIĞInın esas kitlesini oluşturdular.  (Kama Bulgarlarına bugün KAZAN TÜRKLERİ denilir.)
 NOT: İtil(Kama) ulgarları benliklerini bugün de koruyarak varlıklarını  sürdürmüşlerdir. Ancak Tuna Bulgarları Slavlar arasında yok olup  gitmişlerdir. Bunda İtil Bulgarlarının İslamiyeti, Tuna Bulgarlarının  ise hırıstiyanlığı kabul etmesinin payı büyüktür.
Kaynak:http://www.bilinen.net/turk-tarihi/ilk-turk-devletleri-nerelerde-kurulmustur-34661/
 3)- HAZARLAR: Kuzey Karadeniz ve Kafkaslar arasındaki bölgede Göktürk Devletinin yıkılmasıyla HAZAR KAĞANLIĞI kuruldu.
 * Ticarette geliştiler.
 * Hazar yöneticileri Museviliği benimsediler. Halk arasında Hırıstiyanlık ve müslümanlık yayılmıştı.
 * Hazarlar ülkelerinde farklı dinleri içinde bulundurduklarından yüksek bir HOŞGÖRÜ vardı.
 4)- MACARLAR:
 * Fin Ugor kavmi ile OGUR Türklerinin karışmasıyla MACAR kavmi ortaya çıkmıştır.
 * 896 yılında kendi adlarını verdikleri MACARİSTAN'a gelerek devletlerini kurdular.
 * X. yüzyılda Hırıstiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler. (Bundan sonra Türklük özelliklerini kaybetmeye başladılar.)
Kaynak:http://www.bilinen.net/showthread.php?t=34661
 * Almanların (Germenlerin) doğuya doğru yayılmasını engelleyerek, Balkan topluluklarının(Slavların) Germenleşmesini önlediler.
 5)- PEÇENEKLER:
 * Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Dinyesper nehirleri arasındaki bölgeye yerleştiler.
 * Kiev Prensliğini yenerek, Rusların Karadeniz'e inmelerini engellediler.
 * 1071 Malazgirt Savaşına Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak  katıldılar. Ancak Selçukluların kendileri gibi Türk olduklarını  anlayınca Selçuklu ordusu saflarına katıldılar. * Edirne ve Trakya'nın  Marmara kıyılarına kadar olan toprakları Bizans'tan aldılar.
 * İzmir Beyi ÇAKA BEY Peçeneklerle temas kurdu. Buna göre Çaka Bey  Peçeneklerle birlik olarak Anadolu ve Rumeli'den İstanbul'u kuşatmak  istiyordu. Ancak Bizans kurnaz bir politikayla, yine bir Türk topluluğu  olan KUMANLAR'ı Peçenekler üzerine saldırtarak, Peçeneklerin dağılmasına  sebep olmuştur.
 6)- KUMANLAR (KIPÇAKLAR):
 * Volga'yı aşarak Avrupa'ya ve Balkanlara girmişlerdir.
 * Kıpçakların Karadeniz'in kuzeyinde hakim oldukları topraklara "KIPÇAK BOZKIRLARI" denilmektedir.
 * Macaristan'a giden Kıpçaklar ROMEN devletinin kurulmasında etkili olmuşlardır.
 * Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler DEDE KORKUT HİKAYELERİ'nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
 * CODEX CUMANİCUS(Kodeks Kumanikus); Kıpçak Türk şivesi ile yazılan  Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine yazılmış bir sözlüktür.
 7)- UZLAR (OĞUZLAR):
 * Tarihte türk Milletinin siyasi, kültür ve medeniyet alanında en büyük rolü oynayan koludur.
 * Oğuzlara; Bizanslılar UZ, Ruslar TORKİ veya TORK, Araplar GUZ demişlerdir.
 * 24 Oğuz Boyu vardır.
 * Hazar denizinin kuzeyinden bir kolu "UZ" adı ile Avrupa ve Balkanlara göç etti.
 * Balkanlara gelen UZLAR Bizans ordusunu ve Bulgarları yendi. Ancak  Peçenek akınları, soğuklar, salgın hastalıklar yüzünden dağılıp yok  oldular.
 * Uzların bir kısmı Malazgirt Savaşı sırasında Bizans Ordusu saflarından, Selçuklu Ordusuna geçtiler.
 KARADENİZ'İN KUZEYİNDEN AVRUPAYA YAPILAN TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI:  Avrupa Hunları, Bulgar, Avar, Macar, Peçenek, Kuman ve Uz Türklerinin  Avrupa'ya yaptığı göçler olumlu sonuçlar getirmedi. Bu Türkler  Avrupa'daki diğer halklar arasında silinip gittiler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder