Cumartesi, Mayıs 28, 2011

İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA

İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA
             VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI
                    BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
    Kanun Numarası             : 1005
    Kabul Tarihi               : 24/2/1968
    Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 24/2/1968 Sayı: 12835
    Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5 Cilt : 7 Sayfa : 649
                                *
                               * *
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
                   Cilt : 1  Sayfa : 1037
                                *
                               * *

    Madde 1 - (Değişik: 9/11/1983 - 2943/1 md.)
    (Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3761/1 md.) Milli mücadeleye iştirak
eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatan-
daşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore`ye ayak bastığı Ekim ayında baş-
lamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore`de fiilen savaşa
katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos
2 nci Barış Harekatına Kıbrıs`ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatan-
daşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 4000 göster-
ge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile
çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.(Ek cümle: 4/8/1999 - 4432/1
md.) Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır,
ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. (1) (2)
    (İkinci fıkra-Ek: 28/8/1991-3761/1 md; Mülga: 5/3/1992-3784/1 md.)
    Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanmış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
    Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

    Madde 2 - (Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3761/2 md.) Milli Mücadeleye
iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş olan Türk Vatan-
daşlarıyla 1950 yılında Türk Tugayının Kore`ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak
ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore`de fiilen savaşa katılmış
olan Türk Vatandaşlarıyla 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış
Harekatına Kıbrıs`da fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarıyla
harp malulü ve Vazife Malulleri ve kendilerine refaket eden eşleriyle şehitlerin
eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarında
birinci mevkide ve belediye vasatılarında ücretsiz seyahat ederler.(Ek cümle:
4/8/1999 - 4432/2 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesine göre kendilerine aylık bağ-
lanan dul eş de bu haklardan yararlanır.
-------------------
(1) Bu fıkrada yeralan gösterge rakamının, 2000 yılında (4000) olarak uygulana-
    cağı,28/12/1999 tarih ve 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun 69 uncu
    maddesinin (e) bendi ile hüküm altına alınmıştır.(R.G.:30.12.1999-23922
    Mük.)
(2) Bu fıkrada yer alan "1500" gösterge rakamı, 4/8/1999 tarih ve 4432 sayılı
    Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
    (Ek: 5/12/1990 - 3688/1 md.) Bu Kanun kapsamına girenler ile bunların eş-
leri ve dul eşleri Genel ve Katma Bütçeli daire ve idarelere ait veya bağlı
hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler. Ayrıca, bu tedavi kurumlarından ve
dışardan alacakları ilaç bedelleri Devlet tarafından ödenir.

    Geçici Madde 1 - (24/2/1968 - 1005 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi
olup, 9/11/1983 tarih ve 2943 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Geçici Madde
1 olarak düzeltilmiştir.)
    Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani hizmet
tertibinden;
    a) Hayatta bulundukları sürece kendilerine bağlanmış aylıklar,
    b)  Kanunlarına müsteniden dul ve yetimlerine bağlanmış aylıklar topla-
mı (Aylık alan bir kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylıktan az olduğu
takdirde, bu miktara yükseltilir.

    Geçici Madde 2 - (Ek: 9/11/1983 - 2943/3 md.)
    1950 Yılında Türk Tugayının Kore`ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve
1953 yılı Pan - Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore`de fiilen savaşa katıl-
mış olan Türk vatadaşlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta olduk-
ları 4250 lira aylığın üç yıllık tutarı, yürürlük tarihinden itibaren üç ay
içinde defaten ödenerek aylık bakımından bu Kanunla ilişkileri kesilir.
    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödemenin yapıldığı tarih arasın-
da ölenlerin istihkakları kanuni mirasçılarına ödenir.
    Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiç bir nedenle aylık ödeme yapıl-
maz.

    Geçici Madde 3 - (Ek: 9/11/1983 - 2943/3 md.)
    1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs`ta fii-
len görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına bu Kanunun yürürlük tarihi-
ne kadar aşağıdaki cetvele göre hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tari-
hini izleyen üç ay içinde defaten ödenir.
    Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel ölenlerin istihkakları ölüm tarihle-
rini izliyen ay sonuna kadar hesaplanır ve kanuni mirasçılarına ödenir.
    Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapılacak toptan ödemeler her
türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup hiç bir suretle haczedilemez.
                              CETVEL
                                                             Lira
                                                           ---------
    1976 Mayıs - 1977 Şubat ayları için aylık tutarı          765
    1977 Mart  - 1978 Şubat ayları için aylık tutarı        1 020
    1978 Mart  - 1979 Şubat ayları için aylık tutarı        1 190
    1979 Mart  - 1980 Şubat ayları için aylık tutarı        1 360
    1980 Mart  - 1981 Şubat ayları için aylık tutarı        2 125
    1981 Mart  - 1982 Şubat ayları için aylık tutarı        3 125
    1982 Mart  - 1982 Aralık ayları için aylık tutarı       3 750
    1983 Ocak  - 1983 Kasım ayları için aylık tutarı        4 250

     Madde 3 - Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başından
itibaren yürürlüğe girer.

     Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                                 4498-1
      24/2/1968 TARİHLİ VE 1005 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
     1) 4/8/1999 tarih ve 4432 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
     Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ölmüş olanların dul eşlerine de
Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren aynı esaslara
göre aylık bağlanır. Ancak, bunlara Kanunun yayımı tarihinden önceki
süre için herhangi bir ödeme yapılmaz.
       1005 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
             YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                                                           Yürürlüğe
No.             Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler        giriş tarihi
-------------    -----------------------------------------      -------------
1985                               --                            1/5/1976
2363                               --                        1/3/1981 tarihin-
                                                             den geçerli olmak
                                                             üzere 27/12/1980
2665     4 ve 5 inci maddeleri                                   1/3/1982
         Diğer maddeleri                                        30/4/1982
2943                                --                          l/12/l983
3660                                --                       6/10/1990 tarihini
                                                             takip eden aybaşı
3688                                --                       1/11/l990 tarihin-
                                                             den geçerli olmak
                                                             üzere 8/12/1990
3761                                --                           7/9/1991
3784                                --                           7/3/1992
                                                              tarihini takip
                                                               eden aybaşı
4432                                --                         7/8/1999
        1005 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRIRILDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                                                 Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
               Yürürlükten Kaldırılan            -------------------------------
             Kanun veya Kanun Hükümleri            Tarihi    Sayısı  Maddesi
     ----------------------------------------- --------------------------------
          1005 sayılı Kanunun 1 inci               5/3/1992    3784    1
          maddesinin ikinci fıkrası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder